Allmänna villkor

1 Omfattning

 

Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Webb och Appar nedan benämnd (SWOA) tillhandahåller en eller flera mobila applösningar till en kund (kunden).

 

Tjänsterna specificeras i avtal mellan kunden och SWOA. Såvida inte Parterna skriftligen överenskommit om annat, skall villkoren inte tillämpas för överlåtelse, hyra, drift, utveckling eller underhåll av hård- eller mjukvara utöver den ovan nämnda applikationen.

 

SWOA är bara bunden av skyldigheter i detta avtal under den tid SWOA och kunden har ett gällande avtal om driften av tjänsten. När sådant avtal upphört oavsett skäl har SWOA inte längre något ansvar för kundens tjänst.

 

Definitioner

 

Tjänsten – SWOA Svart är en mobil applikation anpassad efter kundens önskemål inom det generiska ramverk som vid var tid möjliggörs av tjänsten. Den mobila applikationen består av en programvara som installeras på användarens telefon vilken hämtar sitt innehåll från Svenska Webb och Appars innehållsserver. SWOA Svart är ett samlingsnamn för flera olika CMS och appsystemlösningar vilka köps in, hyrs eller prenumereras på av Svenska Webb och Appar AB.

 

Kunden kan välja att publicera applikationen på en marknadsplats eller distribuera den på annat sätt förenligt med villkoren för respektive marknadsplats.

 

Marknadsplats – är en samlingsplats för att distribution av mobila applikationer. Det finns en eller flera marknadsplatser för respektive operativsystem som exempelvis Android, iOS, Windows. Vilket eller vilka operativsystem kunden valt framgår av avtalet.

 

Kundmiljö – avser SWOA Svart CMS (www.svenskawebbochappar.cmsappbuilder.com) där kunden kan logga in och redigera, uppdatera sin applikation på egen hand.

 

Licensgivare – är företagen (Apple, Google, Windows, Appmachine samt övriga relevanta licensgivare) som tillhandahåller de olika tjänsterna eller marknadsplatserna där kunden har möjlighet att distribuera tjänsten.

 

Tredjepartslösningar/innehåll – är innehåll från tredje part som exempelvis men inte begränsats till Appmachine CMS, Google Maps, Bing Maps, Bokningssystem, vädertjänster, m.m.

 

2 Beställning och leverans

 

2.1 Tjänsten skall beställas på det sätt som SWOA anvisar. Avtalet skall anses ingånget när båda Parter har bekräftat det, eller, om detta sker tidigare, när SWOA skriftligen har bekräftat Kundens beställning eller börjat tillhandahålla den beställda Tjänsten till Kunden.

 

2.2 Kunden skall uppge den postadress eller e-postadress till vilken Kunden önskar att SWOA från tid till annan skall sända faktura och andra meddelanden.

 

2.3 Med ”Avtalad Leveransdag” avses den dag från vilken Tjänsten skall tillhandahållas enligt Avtalet.

 

2.4 Med ”Leveransdag” avses den dag från vilken SWOA börjat tillhandahålla Tjänsten till kunden genom aktivering av tjänsten i SWOA Svart CMS, denna aktivering betyder inte att tjänsten är distribuerad via en marknadsplats utan enbart att tjänsten finns aktiv i systemet.

  

2.5 SWOA skall tillhandahålla Tjänsten senast på Avtalad Leveransdag eller, om Avtalad Leveransdag inte överenskommits, inom skälig tid från Kundens kompletta och bekräftade beställning.

 

2.6 Om försening inte beror på SWOA eller något förhållande på SWOAS sida eller i annat fall på grund av oförutsedda händelser som SWOA rimligen inte kunnat förutse, har SWOA rätt att flytta fram Avtalad Leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt. Om sådan försening beror på Kunden, har SWOA rätt till ersättning för Direkta kostnader som orsakats av förseningen.

 

2.7 Tjänsten anser vara levererad från SWOAS sida när tjänsten är aktiverad i SWOAS CMS med de funktionsmoduler som ingår i beställningen och när kunden fått möjlighet att ladda ner tjänsten via tillgängliga demoverktyg/demoappar till en mobil enhet för påsyn, leverans kräver inte att något innehåll eller design är tillagt i dessa funktionsmoduler eller i tjänsten. Kundens betalningsplikt för tjänsten uppstår vid aktiveringen.

 

2.8 Om beställningen omfattar design av tjänsten är denna design en separat beställning utöver tjänsten som regleras i ordern/beställningen vilken inte påverkar om tjänsten anses levererad enligt punkt 2.7 i dessa allmänna villkor.

 

3 SWOAS tillhandahållande av tjänsten

 

3.1 SWOA skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt i överenskommelse med Avtalet under den tid som anges i avtalet.

 

3.2 SWOA har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtagande enligt avtalet. I så fall svarar SWOA för underleverantörernas arbete såsom för eget arbete.

 

3.3 SWOA har rätt att ändra eller modifiera Tjänsten under förutsättning att Tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras.

 

3.4 SWOA får ändra tjänsten om användning av tjänsten medför skada för Svenska Webb och Appar AB eller tredje man. Kunden skall i sådant fall informeras så snart det kan ske.

 

3.5 SWOA får avveckla tjänsten, om SWOA ersätter tjänsten med annan tjänst likvärdig teknisk prestanda och funktionalitet utan att underrätta kund. Accepterar kund inte förändring, har kund rätt att säga upp tjänsten skriftligen.

 

3.6 SWOA tar inget ansvar för funktionen hos utrustning, programvara eller annat som kund eller kundens kund tillhandahåller för tjänstens fullgörande.

 

3.7 SWOA kan hjälpa kund med distribution av Tjänsten genom uppladdning av applikationen på olika marknadsplatser, dock tar SWOA inget ansvar för att tjänsten godkänns av marknadsplatsens licensgivare som exempelvis men inte begränsat till Apple, Google, Windows m.fl. I det fall sådant godkännande kräver förändringar i tjänsten och/eller tjänstens innehåll ansvarar kunden för alla eventuella kostnader som uppstår i samband med sådan förändring. Vidare information om vilka regler som gäller för godkännande för distribution finns att läsa på respektive leverantörs webbplats.

 

3.8 Om tjänsten innehåller tredjeparts-lösningar som exempelvis men inte begränsat till Google Maps tar SWOA inget ansvar för funktionaliteten eller fel i dessa tjänster.

 

 

4 Vid fel

 

4.1 Vid fel i tjänsten skall SWOA avhjälpa felet i enlighet med vad som står i avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid.

Med ”fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten enligt avtalet. Som fel i Tjänsten anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. SWOA har vidare inte skyldighet att avhjälpa fel:

 

a) då felet har orsakats av felaktig eller bristfällig uppkoppling, eller;

 

b) då felet orsakas av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför SWOAS kontroll och om det inte skäligen kan anses att SWOA skall avhjälpa felet.

 

c) då felet orsakas av förändring i eller uppgradering av operativsystemsversioner från Apple, Google, Windows samt andra relevanta leverantörer samt för nya enheter/telefoner som lanseras på den svenska marknaden efter den dag kunden beställt tjänsten. För uppgradering av tjänsten till nya versioner enligt ovan utgår en avgift för kunden om ej annat avtalats.

 

4.2 Servicenivåer för drift av tjänsten.

 

Vid problem med tjänsten som beror på driften i SWOAS eller tredjepartssystemens servrar gäller följande SLA via SWOAS servicepartner om inte annat avtalats.

 

  • Inställelse kontorstid vardagar: 48 timmar (semesterperioder juni till augusti 78 timmar).

  • Support kontorstid 08:00 till 17:00.

  • Åtgärdsförsök hårdvara och operativsystem dagtid.

 

4.3 Om tjänsten varit obrukbar på grund av fel i tjänsten som inte beror på kunden eller på faktorer utanför SWOAS kontroll, har kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den obrukbara tjänstens fasta månadsavgift räknat från den tid felet anmäldes till SWOA med hänsyn till SLA i punkt 4,2 till felet avhjälptes. För att kunden skall åberopa sådant prisavdrag krävs att kunden skriftlig begär sådant prisavdrag inom två månader från att felet upptäckts.

4.4 SWOA skall i största möjliga utsträckning informera kunden om planerade avbrott och driftstörningar. Information om detta finns på www.svenskawebbochappar.com

 

4.5 SWOA har inget ansvar för fel i tredjepartlösningar som ingår i lösningen. 

 

5 Kundens användning av tjänsten

 

5.1 Kunden får använda tjänsten endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår i avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av tjänsten inte:

 

a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för SWOA eller tredje man;

 

b) ger upphov till störningar i tjänsten, exempelvis genom massanrop eller beställda massutskick, (s.k. Spam), eller spridandet av datavirus;

 

c) kränker SWOA eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;

 

d) strider mot lag eller mot myndighets föreskrifter eller beslut, eller;

 

e) strider mot god sed eller mot respektive Marknadsplats licensgivares (Apple, Google, Microsoft) allmänna villkor/regler för publicering av respektive marknadsplats vilka finns tillgängliga på respektive marknadsplats webbsida.

 

5.2 Vid anslutande av tjänsten till kundmiljö skall Kunden följa SWOAS vid var tid gällande anvisningar, så att inte olägenheter eller skada uppstår för SWOA eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på SWOAS begäran koppla bort sådan kundmiljö. SWOA har rätt att stänga ner tjänsten då kund inte följer SWOAS anvisningar.

 

5.3 Kunden har inte rätt att vidareförsälja eller vidare upplåta tjänsten till tredje man om inget annat skriftligen är överenskommet.

 

5.4 Kunden skall förvara användaruppgifter för tjänsten på ett betryggande sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. Samt i det fall det finns risk att obehöriga har tillgång till användaruppgifter, utan dröjsmål informera SWOA så att dessa kan bytas ut. Med ”användaruppgifter” menar vi användarnamn och lösenord som ger access till SWOA Svart CMS på www.svenskawebbochappar.cmsappbuilder.com

 

5.5 Lösenord för slutanvändarens access till olika flikar i applikationen eller siter (password protected). Kunden ansvarar helt och fullt för hantering av lösenord och användarnamn som skapas i applikationen eller på siten för access till de delar av eller hela applikationen/siten som kunden valt att skydda med lösenord.

 

5.6 Kunden ansvarar för att användningen av tredjepartstjänster följer vid var tid gällande regler och villkor från tredjepartsleverantören samt att nödvändiga tillstånd inhämtats liksom eventuella avgifter erlagts.

 

6. Avgifter och betalningsvillkor

 

6.1 Kunden skall betala de avgifter som anges i avtalet, eller, om ersättningen inte uttryckligen anges i avtalet, i enlighet med SWOAS var tids gällande prislista. Alla avgifter anges i exklusive mervärdesskatt.

 

6.2 SWOA har rätt att ändra sina avgifter avseende tjänsten. Om sådana ändringar är en nackdel för kunden, skall SWOA skriftligen meddela kunden senast sextio (60) dagar i förväg. 

 

Kunden har rätt att säga upp tjänsten skriftligen trettio (30) dagar innan uppsägningen träder i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses kunden godkänt de nya avgifterna.

 

Emellertid skall en prisökning som beror på ändrad bestämmelse i lag eller grund av domstols eller myndighets beslut träda i kraft senast samtidigt som lagbestämmelse eller beslut träder i kraft.

 

Då SWOAS kostnader för systemet m.m. är i EUR kan SWOA höja priset i Svenska kronor i förhållande till valutakursens utveckling, priser är baserade på valutadagen 2015-08-01 då en EUR kostar 9,30 SEK, vid sådan prisreglering gäller inte kundens rätt att säga upp avtalet.

 

Oavsett vad som ovan anges förbehåller sig SWOA rätten att omedelbart utan skriftligt meddelande i förväg ändra sin prisbild gällande tredjepartsinnehåll i tjänsten för de delar av tjänsten som omfattas av sådan prisförändring från tredjepartsleverantören till SWOAS. Exempel på men inte begränsat till sådant innehåll är Google Maps (karttjänst) där en stor volym kartsökningar i tjänsten kan innebära tilläggskostnader för SWOA vilka i sin helhet skall ersättas av kunden.

 

6.3 Kunden skall betala fakturan i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.

 

6.4 Debitering av löpande kostnader (månadsavgifter) för (Drift/CMS Access) för tjänsten påbörjas vid aktivering av tjänsten i systemet. Tjänsten anses aktiverad när tjänsten har ett ID nummer (appnummer) och den finns tillgänglig för kunden i endera SWOA Svart CMS eller via demoapp med inloggning.

 

Debitering för produktion av applikationen samt publicering på marknadsplatser, produktions och/eller design tjänster, buggtester, skapande av kundlicenser m.m. som sker innan tjänsten finns tillgänglig för slutanvändaren skall betalas enligt instruktioner angivna i avtalet och senast vid godkännande av appen.

 

6.5 Om kunden inte fullgjort sin betalning senast på förfallodagen har SWOA rätt att ta ut påminnelseavgifter och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag.

 

Om kunden, trots påminnelse inte betalar förfallen faktura har SWOA rätten till att stänga ner tjänsten eller i det fall fakturan avser produktion avstå ifrån att distribuera programvaran till kunden och/eller publicera programvaran på marknadsplatser tills full betalning erlagts.

 

6.6 SWOA har rätt att överlåta sin rätt till betalning enligt avtalet till annan.


6.7 Uppsägning av tjänsten.

 

Uppsägningstiden för SWOA Svart är tolv (12) månader om ej annat skriftligen avtalats.

 

7 Stängning av tjänsten

 

7.1 SWOA har rätt att stänga eller begränsa tjänsten om:

 

a) Kunden bryter mot SWOAS vid var tids gällande anvisningar om innehåll i tjänsten.

 

b) Kunden bryter mot licensgivarnas vid vart tids gällande bestämmelser, regler och allmänna villkor då den mobila applikationen är publicerad på en marknadsplats.

 

c) Kunden trots påminnelse inte betalt fakturan inom rimlig tid.

 

d) Kunden i övrigt använder tjänsten i strid med avtalet trots skriftliga påpekande från SWOA.

 

e) Om kunden inte genomför nödvändiga uppgraderingar i tjänsten som krävs i guidelines av Apple, Google, Windows för distribution av appen.

 

7.2 SWOA skall stänga tjänsten om kunden begär det. 

 

8. Kunduppgifter

 

8.1 Kunden skall på SWOAS begäran lämna de uppgifter som behövs för tjänstens tillhandahållande. Kunden skall utan dröjsmål meddela ändring i sådana uppgifter till SWOA. Kunden ansvarar för att lämnade uppgifterna är korrekta.

 

8.2 SWOA behandlar kunduppgifter för att tillhandhålla tjänsten, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning för registervård samt för att marknadsföra SWOAS produkter. Kunden samtycker till att kunduppgifter får användas för sådan marknadsföring. Kunden kan återkalla sådant samtycke när som helst efter skriftligt meddelande till SWOA. Om det behövs för att tillhandhålla tjänsten lämnas kunduppgifter ut till SWOAS samarbetspartner.

 

8.3 SWOA får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat register.

 

9 Sekretess

 

9.1 Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller eller erhållit från den andra parten. Med ”konfidentiell information” avses, utöver innehållet i avtalet, varje upplysning om part eller dennes verksamhet som kan anses vara av konfidentiell natur med undantag för:

 

a) upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än brott mot innehållet i avtalet;

 

b) upplysningen, som part kan visa att part redan kände till innan han mottog den från den andre part eller;

 

c) upplysning som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

 

10 Immateriella Rättigheter

 

10.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter överlåts till kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av SWOA, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera ”programvaran” eller annat material som hör till tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan ”programvara” eller material till annan.

 

10.2 SWOA ansvarar inte för att kundens nyttjande av tjänsten inte kränker annan upphovs-, patent- eller annan immateriell rättighet. Om tredje man gör gällande till SWOA att nyttjandet av tjänsten strider mot tredje mans rättigheter, skall SWOA informera kunden om att nödvändiga rättigheter måste anförskaffas. Kunden är helt och fullt ansvarig för att allt innehåll kunden laddar upp i tjänsten inte kränker annans upphovs-, patent- eller andra immateriella rättigheter samt för att omedelbart avlägsna sådant innehåll från tjänsten och, utan begränsning, ersätta SWOA för samtliga eventuella kostnader och krav som ställs till SWOA som en följd av sådan kränkning. SWOA har rätt att när som helst stänga ner tjänsten tills allt sådant innehåll avlägsnats.

 

10.3 SWOA ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Kunden använder tjänsten i strid mot avtalet eller av kundens modifiering i av tjänsten, eller som orsakats av Kundens användning av tjänsten i kombination med kundens utrustning. Kunden skall hålla Svenska Webb och Appar AB skadelöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifters som SWOA orsakas av sådan modifiering eller användning.

 

10.4 I det fall SWOA för leverans av tjänsten använder tredjepartssystem som exempelvis men inte begränsat till apputvecklingssystem och generiska plattformar för skapande av tjänsten så gäller samtliga vid var tid förekommande begränsningar och riktlinjer i systemleverantörens allmänna villkor parallellt med detta avtal.

 

11 Force majeure

 

11.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll ("Befriande Omständighet") och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet.

 

11.2 Såsom Befriande Omständighet kan anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning,

naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.

 

11.3 Part som påkallar befrielse enligt punkt 14.1 skall utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Befrielsegrund anses föreligga så länge befriande omständighet utgör hinder för fullgörande, dock högst tre (3) månader. Därefter har vardera Parten rätt att frånträda Avtalet utan att

några påföljder på grund av detta kan göras av den andra Parten.

 

12 Överlåtelse av avtal

 

12.1 SWOA får överlåta enligt detta avtal till annan part som tar på sig SWOAS rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

 

12.2 Kund kan inte överlåta sin rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan SWOAS skriftliga medgivande.

 

13 Ändring av avtalsvillkor

 

13.1 SWOA har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor eller i andra avtalsvillkor som gäller för Tjänsten.

 

Sådan ändring eller tillägg skall meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet genom att information om ändringen publiceras på www.svenskawebbochappar.com.

 

Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Kunden, har Kunden rätt att senast en (1) månad efter sådant meddelande skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med

den dag ändringen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

 

13.2 Utan hinder av vad som anges i punkt 13.1 har SWOA rätt att göra ändringar och tillägg som inte är till Kundens nackdel eller där sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) vecka efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

 

13.3 SWOAS rätt att ändra eller göra tillägg till Tjänsten framgår avsnitt 3. För ändring av avgift för Tjänsten gäller särskilt vad som anges i punkt 

6.2.

 

14 Uppsägning av Avtalet

 

14.1 Kunden har rätt att med omedelbar verkan säga upp den del av Avtalet som hänför sig till ett Fel eller försening avseende en Tjänst:

 

a) om Tjänsten i väsentlig utsträckning avviker från vad som överenskommits i Avtalet och Appsales inte vidtar rättelse inom rimlig tid efter skriftligt påpekande; eller;

 

b) om Effektiv Leveransdag för Tjänsten inte inträffat inom tolv (12) veckor från Avtalad Leveransdag och förseningen helt beror på Svenska Webb och Appar AB.

 

c) Uppsägning av tjänsten enligt denna punkt innebär inte att Kundens betalningsskyldighet för tjänster som design, produktion, tester samt skapande av licenser m.m. upphör.

 

14.2 SWOA har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis i med omedelbar verkan:

 

a) om Tjänsten varit stängd på Kundens begäran under minst tre (3) månader;

 

b) om Kunden i annat fall i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar full rättelse inom tio (10) dagar efter skriftligt påpekande, eller;

 

c) om Kunden genom sina skyldigheter i avtalet kränker annans upphovs-, patent- eller andra immateriella rättigheter eller inte följer regler för användandet av tjänsten enligt vad som anges i punkt 5.

 

d) om Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd.

 

14.3 Uppsägning enligt punkt 14.1 – 14.2 skall göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den uppsägande Parten eller då han borde ha vunnit kännedom om den.

 

14.4 Kundens rätt att skriftligen säga upp en Tjänst i fall då SWOA meddelat ändring av avgift för Tjänsten enligt punkt 6.2 eller att Tjänsten skall ersättas med annan tjänst enligt punkt 3.5 framgår av nämnda punkter.

 

14.5 Ett avtal som gäller tills vidare utan särskild uppsägningstid får skriftligen sägas upp med tolv (12) månaders uppsägningstid.

 

14.6 Förbetalade avgifter inbetalade till SWOA återbetalas ej till kunden vid en uppsägning av avtalet.

 

15 Hela avtalet

 

15.1 Avtalet med eventuella bilagor inklusive dessa allmänna villkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtagande och utfästelser som förgått avtalet ersätts av innehållet av avtalet med bilagor.

 

16 Meddelande

 

16.1 Uppsägning eller andra meddelande ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller elektroniskt meddelande till parternas kontaktperson till av parterna angivna nummer/adresser. Meddelandet ska anses ha kommit andra parten till handa

 

a) om avlämnat bud; vid avlämnandet.

 

b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran.

 

c) om avsänt med telefax; vid mottagandet då faxet kommit mottagarens fax och bekräftats av mottagande part.

 

d) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress och bekräftats av mottagande part.

 

17 Tillämplig lag och tvist

 

17.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.

 

17.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i Stockholms Tingsrätt.

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • email
Copyright SWAPP - Svenska Webb & Appar 2016